متد جدید ارسال وب سرویس

ارسال وبسرویس از طریق کلیدهای دسترسی (ApiKey) به بخش وبسرویس سامانه اضافه گردید.

ضمنا بخش وبسرویس سامانه و نمایش متدهای مختلف آپدیت گردید.

 

پشتیبانی فنی مبین پیام

مطالب مرتبط