تغییرات در نحوه ورود به سامانه

با سلام

جهت جلوگیری از ارسال های غیر مجاز در سامانه تغییراتی به این صورت اعمال شده است:

در صورتی که رمز عبور امن باشد فقط یک بار نیاز به دریافت otp میباشد.

در صورتی که رمز ورود امن نباشد برای هر بار ورود نیاز به دریافت otp جهت ورود میباشد.

با تشکر ازهمراهی شما

واحد روابط عمومی مبین پیام

مطالب مرتبط