برچسب: وبسرویس

متد جدید ارسال وب سرویس

ارسال وبسرویس از طریق کلیدهای دسترسی (ApiKey) به بخش وبسرویس سامانه اضافه گردید. ضمنا بخش وبسرویس سامانه و نمایش متدهای مختلف آپدیت گردید.   پشتیبانی فنی مبین پیام